Obchodné podmienky

Zmluvné strany

 1. Poskytovateľom služby je Komoditná burza Bratislava, a.s., ďalej Burza, IČO: 31337406, DIČ DPH: SK2020324966, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo: 4727/B
 2. Neregistrovaný užívateľ je právnická osoba alebo fyzická osoba používajúca služby a stránky portálu bez registrácie.
 3. Registrovaný užívateľ je fyzická osoba zastupujúca právnickú osobu, alebo fyzickú osobu s prideleným IČO, používajúca služby portálu, registrovaná v portáli a schválená managerom Komoditnej burzy Bratislava, a.s. (ďalej len burza) vo forme schváleného KYC formuláru, alebo protokolu.
 4. Registrovaný užívateľ môže byť aj obchodník s komoditami - člen burzy - samostatne, prípadne so svojim registrovaným klientom.

Definícia pojmov

 1. Prevádzkovateľom portálu je poskytovateľ
 2. Portál je internetový systém mon.kbb.sk, a jeho jednotlivé sekcie a podsekcie.
 3. Registrované dáta sú všetky informácie, pokyny, materiály, reklamné banery, obrázky, fotografie a texty, ktoré užívatelia vkladajú do portálu.
 4. Burzové pravidlá sú platné burzové pravidlá Burzy schválené podľa zákona 92/2008 Zb. o komoditných burzách Ministerstvom hospodárstva Slovenskej Republiky, zverejnené na osobitnej internetovej stránke.
 5. Mon - Mesačné obchody je spôsob vysporiadania kontraktov upravený v Burzových pravidlách s názvom MON.
 6. Mon - testovací režim - je obchodný systém termínovaných kontraktov na jednotlivé mesiace dodávky. V tomto testovacom systéme sa môžu klienti registrovať, obchodovať, plniť dodávky v skúšobnom režime - bez akýchkoľvek povinností plnenia platieb, alebo dodávok. Tento systém je pripravený na odskúšanie si prevádzky Mon. Je to cvičný režim.

Predmet obchodných podmienok

 1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje prevádzkou systému Mon vytvárať priestor pre vznik reálnych kontraktov na dodávku, alebo kúpu tovarov uvedených v systéme.
 2. Užívateľ sa zaväzuje, že po registrácii a zadávaní pokynov v systéme Mon bude dodržiavať tieto obchodné podmienky systému, burzové pravidlá a je si vedomý všetkých následkov, ktoré vzniknú po zadaní jeho príkazov v systéme, ako napr. povinnosti plnenia kontraktov, dohodnutie denných dodávok, skladania záruk, plnenia termínov, objemov a kvality dodávok, skladania platieb za kúpu tovarov, dopĺňania platieb pri vzniku hmotnostných rozdielov, plnenia sankcií, prijímania, potvrdzovania a odosielania správ v systéme, alebo emailových správ zmluvných strán, alebo správ zúčtovacieho strediska burzy.

Všeobecné obchodné podmienky

 1. Všetky poskytované služby na portáli pre neregistrovaného užívateľa sú bezplatné.
 2. Ďalšie spoplatnené služby pre registrovaných užívateľov sú spoplatnené na základe aktuálneho cenníka burzy.
 3. Prezeraním a/alebo používaním stránok, alebo podpisom tejto zmluvy súhlasí užívateľ s týmito obchodnými podmienkami a záväzkami plynúcich z jeho uzatvorených kontraktov v systéme Mon.
 4. Za obsah, pravdivosť, autorské práva, funkčnosť a aktuálnosť registrovaných dát je zodpovedný výhradne užívateľ portálu, ktorý ich vložil do systému.
 5. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu, prípadne zmazanie informácií v systéme, ak to nespôsobí užívateľovi škodu.
 6. Pri vkladaní registrovaných dát užívateľ zodpovedá za obsah a prevedenie týchto registrovaných dát, a zbavuje poskytovateľa povinností vyplývajúcich z nárokov akejkoľvek povahy, uplatňovaných voči nemu tretími osobami, a to hlavne nárokov uplatňovaných v spojení s ustanoveniami zákonov upravujúcich a definujúcich nekalú súťaž a autorské právo.
 7. Užívateľ portálu súhlasí so spracovaním jeho údajov, a ich použitím na úkony spojené s registrovanou službou. Užívateľ prehlasuje, že súhlasí s ukladaním údajov poskytovaných cez online rozhranie do databázy a s ich ďalším spracovaním aj voči tretím osobám.
 8. Výslovne sa zakazuje manipulácia s trhom, s čím užívateľ súhlasí.
 9. Užívateľ, ktorý vloží do systému registrované dáta je zodpovedný za škodu a v prípade vloženia pokynu do systému berie na seba a spoločnosť ktorú zastupuje plnú zodpovednosť za plnenie tohto pokynu.
 10. Používať registrované dáta voči tretím stranám sa povoľuje iba so súhlasom Komoditnej burzy Bratislava a.s.

Odosielanie informačných emailov

 1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo informovať užívateľov o novinkách spojených s činnosťou burzy.

Proces obchodovania

 1. Užívateľ zadá pokyn na nákup alebo predaj do systému. Pokyn obsahuje: mesiac a rok dodávky, typ pokynu, cenu, množstvo, Incoterms, miesto dodávky alebo odberu a druh trhu.
 2. Pokyn sa spáruje automaticky v systéme Mon iba ak sa Incoterms a miesto ponuky a dopytu zhodujú.
 3. Incoterms FCA v kontrakte pre kupujúceho znamená povinnosť pristaviť dopravný prostriedok do dohodnutej oblasti, ak sa s dodávateľom nedohodne inak.
 4. Predávajúci aj kupujúci sú povinní prostredníctvom procesu návrhu denných dodávok realizovať plnenie kontraktu, pričom celkový objem denných dodávok sa môže líšiť od kontrahovaného objemu vzájomným odsúhlasením obidvoch strán formou potvrdenia návrhov denných dodávok zúčastnenými brokermi.
 5. Po odsúhlasení denných dodávok na príslušný mesiac sa reálne plnenie týchto dodávok stáva pre zúčastnené strany záväzné - pod rizikom sankcií a pokút, uvedených v príslušnom kontrakte.
 6. V prípade, ak súhrnný objem reálne dodaných denných dodávok, vzájomne odsúhlasených, prevyšuje kontrahovaný objem v kontrakte, sú povinné obidve zúčastnené strany, predávajúci aj kupujúci, uhradiť burze doplatok k burzovému poplatku z navýšeného objemu v príslušnom kontrakte. Úhradu realizujú na základe burzou vystaveného daňového dokladu - faktúry.
 7. V prípade, že súhrnný objem vzájomne dohodnutých denných dodávok nedosahuje objem kontrahovaného množstva v príslušnom kontrakte, môže burza pokladať znížený súhrnný objem dodávok za splnenie kontraktu, pričom burza dbá na to, aby nedošlo v takomto prípade k manipulácii na trhu. Za znížený objem súhrnných denných dodávok oproti kontraktu nemajú zúčastnené strany nárok na vrátenie burzového poplatku.
 8. V prípade, ak ktorákoľvek vzájomne odsúhlasená denná dodávka prevyšuje objem 10% hodnoty dohodnutej dennej dodávky, má právo kupujúca strana odmietnuť navýšený objem tejto dodávky, pričom odmietnutý objem je povinná uviesť tak, že v procese prijatia tejto dodávky uvedie iba reálne potrebný prijatý objem podľa vzájomne dohodnutého množstva, čo znamená, že v sklade kupujúceho sa vyloží iba príslušná časť potrebného tovaru a predávajúca strana je povinná navýšený objem na vlastné náklady odviezť zo skladu kupujúceho.
 9. Burza má právo v prípade neprimeraného navyšovania objemu denných dodávok oproti kontraktu zrušiť dohodnuté denné dodávky, pričom burza bude dbať na skutočnosť, aby nedošlo k manipulácii trhu.
 10. Pri každom dodaní a odbere tovaru je užívateľ spoločne s druhou kontrahujúcou stranou povinný riadne odobrať a zapečatiť min. 3 vzorky tovaru, ktoré sa umiestnia u dodávateľa, u odberateľa a na Burze, alebo v nezávislom sklade. Pri riešení sporu o kvalite sa jedna z týchto vzoriek predkladá podľa dohody na nezávislý kontrolný orgán – SGS Slovakia spol, s.r.o, alebo Inspekta Slovakia a.s., pričom užívateľ súhlasí, že kontrolné rozbory tohto orgánu bude rešpektovať.
 11. Termíny procesu obchodovania:
  1. Skladanie záruk: odoslať dohodnuté % z kontraktu bez DPH do 24 hodín po vytvorení kontraktu, do 2 pracovných dní od vytvorenia kontraktu pripísaním záruky na účet zúčtovacieho strediska burzy uvedeného na hlavnej stránke KBB,a.s.
  2. Dohoda o termíne a mieste dodávok: do prvých 10 dní v príslušnom mesiaci, alebo aj v neskoršom termíne - so súhlasom burzy.
  3. Dodávka tovaru: po 25 dni v príslušnom mesiaci, alebo vzájomnou dohodou prostredníctvom procesu denných dodávok.
  4. Zábezpeka za odber tovaru: 3 pracovné dni pred 25 dňom v príslušnom mesiaci pripísaním prostriedkov na účet zúčtovacieho strediska burzy, alebo 3 pracovné dni pred inak dohodnutým termínom dodávky.
  5. Prevzatie tovaru: v deň dohodnutého termínu dodávky tovaru.
  6. Doúčtovanie platby: do 24 hodín po prevzatí tovaru.
  7. Reklamácia kvality: do 1 pracovného dňa po prevzatí tovaru.
  8. Burza prevedie finančné prostriedky zo zúčtovacieho účtu kupujúceho na zúčtovací účet predávajúceho v systéme burzy do 48 hodín po ukončení 24 hodinového moratória na reklamáciu, ktorá začína v momente vzájomného potvrdenia množstva dodávky kupujúcim aj predávajúcim. Podmienkou tohto odoslania je vloženie potrebných účtovných dokladov do systému v procese Faktúra a Denná dodávka.
   Burza disponibilné prostriedky zo zúčtovacieho účtu predávajúceho odošle klientovi podľa požadovaných pokynov, alebo na základe Žiadosti o výber.
   V prípade, ak dodávateľ požaduje úhrady prioritnou platbou, je povinný znášať príslušné bankové poplatky na základe vystavenej faktúry zúčtovacieho strediska.
  9. Vrátenie záruk: do 1 pracovného dňa od vysporiadania kontraktu, vrátane reklamácie a kontroly doúčtovania všetkych súvisiacich platieb všetkých dohodnutých dodávok.
  10. Zložená záruka automaticky prepadá zúčastnenej strane v nasledovných prípadoch:
   a) v prípade, ak je nesplnená kvalita hociktorej čiastočnej dodávky
   b) ak je nesplnený termín dodania hociktorej čiastočnej dodávky
   c) ak  niektorá zo zúčastnených strán nedohodne, alebo neodsúhlasí návrh dodávok na objem kontraktu v procese Denná dodávka najneskôr do 10 dňa v príslušnom mesiaci
   d) ak kupujúci nezloží v termíne platbu za čiastočnú dennú dodávku na účet zúčtovacieho strediska burzy najneskôr 3 dni pred čiastočnou dodávkou
   e) ak kupujúci nezloží doplatok za naviac dodaný a prevzatý tovar čiastočnej dodávky do 5 dní na účet zúčtovacieho strediska burzy
   f) ak dodávateľ nevloží do obchodného systému príslušné doklady najneskôr v posledný deň termínu  čiastočnej dodávky, t.j. vážny list certifikovanej váhy, dodací list a faktúru za čiastočnú dodávku
   g) ak hociktorá zo zúčastnených strán nereaguje v obchodnom systéme na potvrdzovanie prečítania doručených správ v termíne najneskôr 5 pracovných dní po doručení v systéme.
  11. Platba sankcií: do 14 dní po vystavení účtovného dokladu.

Záverečné ustanovenia

 1. Komoditná burza Bratislava má právo na zúčtovanie akýchkoľvek pohľadávok voči zúčastneným stranám z ich disponibilných zdrojov zložených v zúčtovacom stredisku vrátane pohľadávok členov burzy voči svojim klientom.
 2. Poskytovateľ negarantujeme, že všetky webstránky poskytovateľa sú bezchybné. Používanie akéhokoľvek materiálu, ktorý si stiahne užívateľ, alebo inak získa na stránkach je na jeho vlastné riziko, a je plne zodpovedný za akékoľvek prípadné škody vzniknuté na svojom počítači, alebo za prípadnú stratu dát následkom stiahnutia a/alebo používania daného stiahnutého materiálu. Prevádzkovateľ a ani jeho partneri neposkytujú žiadne záruky, že (1) webstránky systému splnia očakávania užívateľa, (2) webstránky systému budú bezchybné, plne funkčné a bezpečné, (3) kvalita produktov, služieb, informácií a iných materiálov, ktoré získa alebo si prezerá užívateľ na webstránkach portálu splnia jeho očakávania. Užívateľ súhlasí, že používa obsah stránok portálu a služby portálu na vlastné riziko.
 3. Poskytovateľ pri objektívnom vážnom dôvode môže túto zmluvu užívateľovi portálu kedykoľvek vypovedať a zmazať jeho registrované dáta, a nenesie žiadnu zodpovednosť voči užívateľovi za prípadné vzniknuté škody.
 4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje plné právo na akúkoľvek úpravu, alebo zmenu týchto obchodných podmienok. Používaním stránok a služieb portálu aj po zmene obchodných podmienok automaticky užívateľ súhlasí s novými obchodnými podmienkami, ktoré sú na portáli systému zverejnené. Ak s novými obchodnými podmienkami nebude užívateľ súhlasiť, musí okamžite ukončiť používanie služieb a stránok portálu.
 5. Zmluvné strany rešpektujú, že v prípade sporu bude miestnym príslušným súdom pre vzniknutý spor Burzový rozhodcovský súd, v prípade ak rozhodcovský súd odmietne riešenie vo veci, je kompetentný všeobecný súd poskytovateľa.
 6. Užívateľ môže kedykoľvek zrušiť poverenie pre svojho registrovaného užívateľa a to aj mailovou komunikáciou, potvrdenou telefonickým dohovorom.
 7. Tieto obchodné podmienky sa vo veciach neuvedených v týchto podmienkach riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými zákonmi Slovenskej republiky.
Contact
Phone: +421 907 723 428
Email: sekretariat@kbb.sk

Rožňavská 7
821 02 Bratislava
© 1992-2015 Komoditná burza Bratislava, a. s.
Company identifier: 31337406, VAT ID: SK2020324966